Характеристики на процеса на производство на захарни изделия

При производството на вафли, халва, локум, бонбони, е прието да е на транспортни партиди движението на полуфабрикатите. При него се преместват заедно няколко полуфабриката. Основните показатели във времето за ефективността на производството на халва, локум, вафли, бонбони, са общата величина в производствения процес на изчакванията на полуфабрикатите; производственият цикъл на серията изделия бонбони, вафли, халва, локум; циклите на структурните елементи, над отделна партида осъществени, или полуфабрикати, група партиди за серията локум, вафли, халва, бонбони; изчакванията от отделна партида при осъществяване на структурните елементи на производствения процес, на група партиди или полуфабрикатите.

В състава на производствения цикъл всички разходи на време се включват, свързани с производството на вафли, халва, локум, бонбони, серия изделия или елементите им. Времето за осъществяване на производството е през което средствата и предметите на труда, а също и живият труд – си взаимодействат; разходи за работните места, настройване на машините, стендовете и съоръженията; разходите на време за технологични операции над съответната серия изделия халва, вафли, локум, бонбони, или опаковки от печатница;

времето за обслужващи разходи на време на контролните операции, складовите, транспортните и други обслужващи операции за серията изделия локум, вафли, халва, бонбони; време за естествени процеси без използването на оръдия на труда и без участие на работната сила и – изсъхване, изстиване, стареене и др.; време за прекъсвания, през които производственият процес не се осъществява – режимни прекъсвания, време за междусменни прекъсвания, за празнични и почивни дни; време за вътрешно-сменни прекъсвания и за профилактика на използваната техника;

време за организационно-технически прекъсвания по технически и организационни причини от случаен характер – време за резервни прекъсвания за осигуряване на резервно време на производствения процес за вафли, халва, локум, бонбони, с оглед нормалното протичане; време за комплектуване на различните полуфабрикати, нужни за по-нататъшния производствен процес; време за прекъсвания по организационно-технически недостатъци, в резултат на липса на инструменти или материали, аварии, неизпълнение на трудови задължения и др.

Производственият цикъл на халва, локум, вафли, бонбони може само част от изброените разходи на време да включва.

Технологичният процес в “Захарни заводи” може в следната последователност да се опише – подготвителна фаза на производството, и опаковки от печатница, производствена фаза на бонбони, вафли, халва, локум.

Comments are closed.